Toksisia kaasuja esiintyy useissa teollisuuden- ja yhdyskuntapuolen prosesesseissa. Toksiset kaasut ovat paitsi haitallisia työntekijöille myös haitaksi prosesseille, sekä prosessin infralle ja toimilaitteille. Kirjallisuudessa tunnetuin jätevesiympäristössä esiintyvä myrkyllinen kaasu on rikkivety, jonka hajukynnys ihmisellä on alle 0,1 ppm. Yli 100 ppm:än pitoisuudet ovat välittömästi tappavia, sekä vahvasti korrodoivia. Peroksidiratkaisuilla olemme pystyneet poistamaan jopa yli 400 ppm:än pitoisuuksia kustannustehokkaasti ja luomaan työskentelyolosuhteet mm. raakalietetankin sisälle Saudi-Arabiassa.Rikkivedyn lisäksi vähemmän haitallinen, mutta laajasti tunnettu ja esteettistä haittaa aiheuttava kaasu on ammoniakki. Ammoniakki esiintyy myös teollisuuden ja yhdyskunnan prosesseissa ja on poistettavissa peroksidiratkaisuilla.

Korroosionopeuden vähentäminen on tieteellisesti osoitettu ja perustuu rikkivedyn poistamiseen ja sulfiitin hapettamiseen. Rikkivety on erittäin agressiivinen korroosionopeuden kiihdyttäjä ja korrodoi sekä haurastuttaa betonia, metalleja, muoveja yms. Korroosionopeuden vähentämisellä aikaansaadaan putkistoiden, rakenteiden ja toimilaitteiden pidentynyt käyttöikä, sekä alentuneet huoltokustannukset. Rikkivedynpoistoratkaisut on koeponneistettu ympäri maailmaa mm. referenssinä Saudi-Arabian Riadh, jossa toteutettu raakalietteen rikkivedyn poisto tuotantomittakaavassa.